(1)
Leite, J.; Montejo Navas, A. Bandeiras. VAZ 2017, 1, 212-219.