(1)
(#ir!), C. I. & R.; Manovich, L. Visualizing Vertov. VAZ 2020, 4, 228-266.