Didi-Huberman, Georges. 2019. “Páthos E Práxis (Eisenstein Versus Barthes)”. Revista Vazantes 3 (2):219-36. http://www.periodicos.ufc.br/vazantes/article/view/43843.